Tidigare års vinnare

NoFF i Finland

NoFF i Danmark

Den nordiska fanfonden (Nordic Fan Fund - NoFF) är en ideell fanfond vars syfte är att upprätta och stärka banden mellan de nordiska ländernas olika fandomar. Fondens syfte är att varje år skicka en svensk fan till en kongress i ett annat nordiskt land. Flera övriga nordiska länder har också var sin NoFF.

Den som skickas är någon som är en god representant för svensk fandom. Till skillnad från en del andra liknande stipendier så spelar det ingen roll om man är gammal eller ung, rik eller fattig. Det viktiga är att man är en bra representant som står med båda fötterna i svensk fandom. Om man har råd att åka på egen kassa eller inte spelar ingen som helst roll.

I Sverige utses varje års NoFF-delegat genom omröstning. Alla svenska fans som varit aktiva i fandom i minst två år kan kandidera, förutsatt att de inte redan vunnit NoFF. Rätt att rösta äger fans som varit aktiva i fandom före den 31 december det år som föregått omröstningen. Omröstningen bör inledas senast åtta veckor före årets målkongress och avslutas senast sex veckor före kongressen.

Pengar samlas in till fonden genom auktioner på kongresser och annan försäljning, frivilliga bidrag och en röstningsavgift. Att kandidera är gratis, men för att rösta måste man erlägga den röstningsavgift som administratörerna fastställer. En NoFF-resa kostar vanligen mellan 4000 och 5000 kr. Eventuella överskott fonderas för kommande år.

Målkongressen utses av administratörerna, men det är önskvärt att schemat är något så när roterande. Man bör alltså med jämna mellanrum försöka skicka vinnare till såväl Danmark och Norge som Finland.

NoFF fungerar informellt. Det betyder att administratörerna har möjlighet att inom ovan angivna ramar bestämma sådant som huruvida endast svenska eller alla nordiska fans ska ha rätt att rösta, eller om endast svenska fans och fansen i målkongressens land ska få rösta. Även i andra eventuella spörsmål som inte täcks av de fåtaliga reglerna äger administratörerna beslutanderätt. Administratörerna kan inte utses till NoFF-delegater.

NoFF administreras av Johan Anglemark och Anders Bellis. Donationer kan föras över till konto 6513-085078158 i Handelsbanken (Johan Anglemark). Märk dem tydligt "NoFF" så att vi vet vart de hör.

Kontakta administratörerna på adressen noff snabel-a fandom.se